تعرفه خدمات 1398


تعرفه خدمات در سال 1398

 

تدوین متن رزومه کاری فارسی اشخاص 

1 صفحه 90 - 2 صفحه 180 هزار تومان

 

تدوین متن رزومه کاری فارسی شرکتی 

1 صفحه 400 -  2 صفحه 800 هزار تومان

شامل برگزاری جلسه اختصاصی  با مدیرعامل و هیات مدیره در محل شرکت جهت تنظیم تعاریف : تاریخچه . چشم انداز . بیانیه ماموریت . استراتژی . اهداف . مسئولیت اجتماعی 

تبصره : در صورت داشتن تعاریف بالا و عدم درخواست برگزاری جلسه مذکور ، تعرفه بالا نیم بهاء محاسبه خواهد شد .

 

تدوین رزومه تحصیلی فارسی

هر صفحه 150 هزار تومان

 

تدوین رزومه های کاری انگلیسی

2 برابر تعرفه رزومه های مشابه فارسی

 

تبصره مهم: در صورت سفارش هم زمان رزومه فارسی و انگلیسی، تعرفه رزومه فارسی نیم بها محاسبه می گردد

 

 خدمات مشاوره تلفنی برای بهبود رزومه شخصی یا شرکتی موجود

 رزومه شخصی 5 دقیقه 50 و شرکتی 100 هزار تومان